ea5
DOCENCIA

Economía Española

ECONOMíA


Código: 15702
Licenciatura: LE
Curso: 2º
Línea Curricular: -
Cuatrimestre: 2
Créditos: 6
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Ekonomi Eta Enpresa Zientzien Fakultatea


Programa de la Asignatura
ECONOMÍA ESPAÑOLA


Año Académico
2007/2008

Curso
Licenciatura
ECONOMÍA

Línea Curricular/Tipo de Asignatura
Troncal


Departamento
ECONOMÍA APLICADA V

Profesores que imparten la asignatura durante el curso 2007/08:

1. Ricardo Bustillo Mesanza
2. Jaime del Castillo Hermosa
3. Juan Ramón Murua Mujika (euskera)Objetivos de la asignatura (max. 6 líneas):

Dar conocer las características básicas y evolución reciente de la economía española.
Descripción y análisis de la estructura de los principales sectores productivos de la economía española y su evolución, así como de sus principales factores explicativos.
Conocer los principales aspectos institucionales de la economía española y sus relaciones externas haciendo énfasis en el proceso de integración en la Unión Europea.


Temario:

VISION DE CONJUNTO DEL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL

TEMA 1: EVOLUCION RECIENTE DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA: crecimiento y cambio estructural .
Principales rasgos del crecimiento económico y del cambio estructural de la economía española durante las últimas décadas, especialmente tras la integración en la Unión Europea. Sus principales determinantes así como los desequilibrios macroeconómicos principales y grandes transformaciones estructurales.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: SECTORES

TEMA 2: SECTOR AGRARIO
Introducción, delimitación, clasificación y evolución del sector. Especialización productiva y comercial. Eficiencia productiva y el sector agrario en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) y sus reformas.

TEMA 3: SECTOR INDUSTRIAL
Introducción, delimitación, clasificación y evolución sectorial. Especialización productiva y comercial. Eficiencia productiva y Política Industrial.

TEMA 4: SECTOR SERVICIOS
Introducción, delimitación, clasificación y evolución sectorial. Especialización productiva y comercial. Eficiencia productiva y Política Sectorial.

SECTOR PUBLICO E INSTITUCIONES

TEMA 5: SECTOR PUBLICO
Introducción, el papel del estado en las economías modernas y la organización de las intervenciones públicas en la economía española. La Hacienda de las Adimistraciones Públicas.

TEMA 6: MERCADO DE TRABAJO
Introducción, caracterización del mercado de trabajo español y factores explicativos de su comportamiento y dinámica reciente. Política del mercado de trabajo.

SECTOR EXTERIOR Y CAMBIOS ESPACIALES DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA

TEMA 7: SECTOR EXTERIOR
Evolución general del sector exterior. Balanza de Pagos y equilibrio exterior. Relaciones comerciales, especialización comercial e inversión extranjera.

TEMA 8: CAMBIOS ESPACIALES EN LA ECONOMIA ESPAÑOLA.
Perspectiva territorial del crecimiento económico. Ejes del crecimiento económico español y desigualdades territoriales.


Competencias específicas de la asignatura:

Proporcionar y desarrollar las claves y capacidades básicas necesarias para poder interpretar e interrelacionar adecuadamente las características básicas de la economía española en su conjunto y de sus sectores productivos y áreas territoriales, así como de su vertiente institucional y exterior.


Metodología Docente:

Clases magistrales apoyadas en tutorías y prácticas de grupo sobre cuestiones básicas y específicas relacionadas con el temario de la asignatura, así como de realización de trabajos sencillos y ejercicios prácticos individuales o colectivos sobre distintos aspectos relacionados
Los trabajos individuales se corresponden con cuestiones planteadas por los profesores en cada tema. Estos trabajos se entregarán o expondrán en clase en las fechas establecidas. Los trabajos colectivos versarán sobre un tema relacionado con el contenido de la asignatura, cuya elección y asignación tendrá el visto bueno del profesor.


Sistemas de evaluación:

La nota final será el resultado de sumar a los puntos del examen (cuando la nota del examen sea como mínimo de 4.0 sobre 10) los puntos obtenidos por la realización de los trabajos individuales y colectivos.


Observaciones:

Pueden producirse ligeras variaciones tanto en el programa como en el sistema de evaluación según los distintos profesores que impartan la asignatura.


Referencias Bibliográficas básicas:

García Delgado, JL y Myro, R.“Lecciones de Economía Española”, Séptima Edición Editorial THOMSON CIVITAS.


Referencias Bibliográficas Complementarias:

GARCÍA DELGADO, J.L. (zuz.) (1993): España. Economía. Ed. Espasa Calpe, Madrid.

GARCÍA DELGADO, J.L. (zuz.) (1998): Espainiako ekonomiari buruzko ikasgaiak. 2. argitalpena. EHU/UPV, Bilbo.

GARCÍA DELGADO, J.L. (zuz.) (1999): España, Economía: ante el siglo XXI. Ed. Espasa Calpe, Madrid.

PICAZO, A.J. (koord.) (2003): Prácticas de Economía Española. Ed. Cívitas, Madrid.

VALLÉS FERRER, J. (koord.) (1997): Economía Española. Ed. McGraw-Hill, Madrid.


Kodea: 15702
Lizentziatura: EL
Ikastaroa: 2.
Curriculum-Lerroa: --
Lauhilekoa: 2
Kreditoak: 6
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Ekonomi Eta Enpresa Zientzien Fakultatea


Irakasgaiko Programa
ESPAINIAR EKONOMIA


2007/2008
Ikasurtea


Maila
2.


Lizentziatura
EKONOMIA

Curriculum-lerroa/Irakasgai mota
EnborrezkoaSaila
EKONOMIA APLIKATUA V

2007/2008 ikasturtean irakasgaia ematen duten Irakasleak:

1. Ricardo Bustillo Mesanza
2. Jaime del Castillo Hermosa
3. Juan Ramón Murua Mujika (euskara)


Irakasgaiaren helburuak (gehienez 6 lerro):

Espainiar ekonomiaren oinarrizko alderdiak eta bilakaera ezagutu. Ekonomiako sektore produktibo printzipalen egitura eta bilakaeraren faktore azaltzaileak deskribatu, baita alderdi instituzionala, espainiar ekonomiako kanpo-harremanak eta Europar Batasunarekiko integrazioa ere landuzIkasgai-zerrenda:

ESPAINIAR EKONOMIA

1. GAIA: ESPAINIAR EKONOMIAREN HURBILEKO BILAKAERA
Hazken hamarkadetako ekonomi hazkunde eta egitura aldaketaren ezaugarri nagusienak, bereziki Europar Batasunean sartu ondorekoa, determinatzaile garrantzitsuenak, desoreka makroekonomikoak eta egitura aldaketa ildo aipagarrienak.

2. GAIA: NEKAZAL SEKTOREA
Sektorearen sailkapena eta mugarriztatzea- eboluzioa eta produkzio eta merkatal espezializazioa- nekazal politica komuna eta bere erreformak.

3. GAIA: INDUSTRI SEKTOREA
Sektorearen sailkapena eta mugarriztatzea – eboluzioa, produkzioa eta espezializazioa- industri politika.

4. GAIA: ZERBITZU SEKTOREA
Sektorearen sailkapena eta mugarriztatzea- eboluzioa eta produkzio eta merkatal espezializazioa- nekazal política batua eta erreformak.

5. GAIA: SEKTORE PUBLIKOA
Estatuaren eskuhartzea egungo ekonomietan. Espainiar ekonomian ematen den eskuhartze publikoaren antolakuntza. Administrazio publikoen ogasuna.

6. GAIA: LAN MERKATUA
Espainiar lan merkatuaren ezaugarriak. Lan merkatuaren portaera. Lan merekatu politika.

7. GAIA: ATZERRI SEKTOREA
Atzerri sektorearen eboluzio orokorra. Ordainketa-balantza eta kanpo-oreka. Merkatal harremanak. Atzerri inbertsioa.

8. GAIA: ESPAINIAR EKONOMIAREN ALDAKETA ESPAZIALAK
Hazkunde ekonomikoa lurralde ikuspegitik. Hazkunde ekonomikoaren ardatzak.
Sektorearen sailkapena eta mugarriztatzea- eboluzioa eta produkzio eta merkatal espezializazioa- nekazal política batua eta erreformak.
Euskal Erkidego Autonomoko ekonomiaren eboluzioa eta egungo ezaugarri nagusienak.


Ikasgaiari dagozkion gaitasun espezifikoak:

Eremu Herrialde jakin batetara aplikatutako ekonomiaren ezagutza funtsezkoa da ekonomilarientzat :
1- Lehenik oinak lurrean, hots errealitatean, jartzea posible egiten du; hau da, ekonomi errealak eta honen egiturak dituen arazoetan, ahulezia eta abantailetan, hazkunde aukeretan, eta bere funtzionamendu mekanismo eta denboran zehar duen dinamika barneratzeko aukera ezin hobea eskaintzen du.
2- Produkzio sektoreen hazkundea gidatzen duten mekanismo zehatz eta ekonomiarekin zerikusia duten erakundeen funtzionamenduaren analisi zehatzean trebakuntza posible egiten du.
3- Espainiar eta europar batasuneko ekonomiaren egungo hazkundea eta geroko bilakaera eta portaera ezagutu eta beraz jabetzeko aukera; espainiar ekonomiaren hazkunde bideak, produkzio sektore desberdinen arteko erlazio, garrantzi eta bere bilakaera barneratu; erakundeek duten garrantzia eta eragina; eta azkenik mundu eta Europa mailako ekonomiarekiko loturak eta esparru ekonomiko zabalen integrazio dinamikaz (EBkoa hain zuzen ere) jabetu, hauek mundu mailako ekonomi globalizatuan duten lehia aukeren ezaugarrien azterketan trebatuz; eta alternatiba posibleen analisi eta balorakuntza landuz.
4- Zeharkako gaitasun eta instrumentalak deituriko tresnak ekonomi errealaren analisian nola erabiltzen diren eta hauen baliagarritasuna esperimentatzeko aukera ezin hobea ematen du.
5.- Bibliografi iturri eta datu baseen erabilera eta ezagutzan trebatu, hauek eskaintzen duten informazio interpretazioan ere trebatuz .
6.- Egunen egunean prentsan agertzen diren ekonomiazko berrien oinarrizko ulerketa eta interpretazioan trebatzea.

Irakaskuntza Metodologia:

Maisu edo majistral moduko eskolak tutoritza eta taldeko praktikak izango dira programaren edukinaren arabera oinarrizko eta gai bereziei buruz.
Testu liburua erabiliko dugu baina gai jakinekin lotura duten aldizkari artikuluak ere erabili ahal izango dira eta egunkarietako iritzi artikuluak
Gaiarekin erlazioa duten nahiz bakarkako edo taldeko ariketak egingo dira, gelan edo gelatik kanpo.
Saiakera moduko taldeko idatz lan labur bat ere egin beharko da, gaia irakaslearekin batera aukeratuz.


Ebaluazio sistemak:

Eguneroko eskola edo klaseak jarraitzea ezinbestekoa da.
Tarteko azterketa bakoitzak gehienez 1 puntu emango du eta ariketa-saiakerak beste puntu bat, denetara 3 puntu.
Nota azken azterketa eta tarteko azterketa eta ariketa-saiakera lanen emaitza izango da (azken azterketan gutxienezko emaitza 4/10 bada).
SICRE sitema jarraitzen ez dutenek ohizko azken azterketa izango dute.


Oharrak:

Irakasgaiaren programari buruzko aldaketa arinak izan ahal dira eta baita ebaluaketa sisteman ere irakaslearen erizpidearen arbera

Oinarrizko erreferentzia bibliografikoak:

García Delgado, J.L. eta Myro, R. “Lecciones de Economía Española”, 7. Edizioa. Argitaletxea THOMSON CIVITAS.


Erreferentzia bibliografiko osagarriak:

GARCÍA DELGADO, J.L. (zuz.) (1993): España. Economía. Ed. Espasa Calpe, Madrid.

GARCÍA DELGADO, J.L. (zuz.) (1998): Espainiako ekonomiari buruzko ikasgaiak. 2. argitalpena. EHU/UPV, Bilbo.

GARCÍA DELGADO, J.L. (zuz.) (1999): España, Economía: ante el siglo XXI. Ed. Espasa Calpe, Madrid.

PICAZO, A.J. (koord.) (2003): Prácticas de Economía Española. Ed. Cívitas, Madrid.

VALLÉS FERRER, J. (koord.) (1997): Economía Española. Ed. McGraw-Hill, Madrid.